របៀបទូរទាត់រកប្រាក់ចំណេញតាមការចាក់ចាញ់/ឈ្នះ 1X2
ចំនួនទឹកលុយដែលត្រូវភ្នាល់
ប្រភេទនៃហាងឆេងទឹកលុយ
# ហាងឆេងទឺកលុយ ទឹកលុយសរុបដែលត្រូវបាន ទូរទាត់សង
1 0 0
2 0 0
ទូរទាត់សងសរុប :
ប្រាក់ចំណេញសរុប :